User Tools

Site Tools


111-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

111-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 111 </b> (<b> Một trăm [and] mười một </b>) là số tự nhiên sau 110 và trước 112.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> 111 là một số hoàn hảo. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ 111 là R <sub> 3 </​sub>​ hoặc đơn vị thứ hai, một số như 11, 111 hoặc 1111 bao gồm các đơn vị lặp lại hoặc 1. Nó bằng 3 × 37, do đó tất cả ba (số như 222 hoặc 777) trong mười cơ sở là của các hình thức 3 <i> n </i> × 37. Là một repunit, nó cũng sau đó 111 là một số palindromic.
 +</​p><​p>​ Tất cả các ba trong tất cả các căn cứ là bội số của 111 trong cơ sở đó, do đó con số đại diện bởi 111 trong một cơ sở cụ thể là bộ ba duy nhất mà có thể là nguyên tố. 111 không phải là số nguyên trong mười cơ sở, nhưng là số nguyên tố trong hai cơ số, trong đó 111 <sub> 2 </​sub>​ = 7 <sub> 10 </​sub>​. Nó cũng chính trong các căn cứ khác lên đến 128: 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 33, 38, 41, 50, 54, 57, 59, 62, 66, 69, 71, 75, 77, 78, 80, 89, 90, 99, 101, 105, 110, 111, 117, 119 (trình tự <span class="​nowrap">​ A002384 </​span>​ trong OEIS)
 +</​p><​p>​ Trong cơ sở 18, số 111 là 7 <sup> 3 </​sup>​ (= 343 <sub> 10 </​sub>​) là cơ sở duy nhất nơi 111 là một sức mạnh hoàn hảo.
 +</​p><​p>​ Hình vuông ma thuật nhỏ nhất chỉ sử dụng 1 và số nguyên tố có hằng số ma thuật là 111:
 +</p>
 +<p> Một hình vuông ma thuật sáu đến sáu sử dụng các số từ 1 đến 36 cũng có hằng số ma thuật là 111:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​center;​height:​12em;​width:​12em;;​table-layout:​fixed"><​tbody><​tr><​td>​ 1 </td>
 +<td> 11 </td>
 +<td> 31 </td>
 +<td> 29 </td>
 +<td> 19 </td>
 +<td> 20
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 2 </td>
 +<td> 22 </td>
 +<td> 24 </td>
 +<td> 25 </td>
 +<td> 8 </td>
 +<td> 30
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 3 </td>
 +<td> 33 </td>
 +<td> 26 </td>
 +<td> 23 </td>
 +<td> 17 </td>
 +<td> 9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 34 </td>
 +<td> 27 </td>
 +<td> 10 </td>
 +<td> 12 </td>
 +<td> 21 </td>
 +<td> 7
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 35 </td>
 +<td> 14 </td>
 +<td> 15 </td>
 +<td> 16 </td>
 +<td> 18 </td>
 +<td> 13
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 36 </td>
 +<td> 4 </td>
 +<td> 5 </td>
 +<td> 6 </td>
 +<td> 28 </td>
 +<td> 32
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ (Hình vuông có hằng số ma thuật này vì 1 + 2 + 3 + ... + 34 + 35 + 36 = 666 và 666/6 = 111).
 +</​p><​p>​ 111 cũng là hằng số ma thuật của n-Queens Vấn đề cho n = 6. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nó cũng là một số không đối xứng. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Ở căn cứ 10, nó là một Harshad số <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<p> Trong cricket, số 111 đôi khi được gọi là &​quot;​một Nelson&​quot;​ sau khi Đô đốc Nelson, người bị cáo buộc chỉ có &​quot;​Một mắt, một cánh tay, một chân&​quot;​ gần cuối đời. Điều này là trong thực tế không chính xác - Nelson không bao giờ bị mất một chân. Ý nghĩa thay thế bao gồm &​quot;​One Eye, One Arm, One Ambition&​quot;​ và &​quot;​One Eye, One Arm, One Arsehole&​quot;​.
 +</​p><​p>​ Nó đặc biệt được biết đến như một điểm số trong môn cricket. Một số điểm 111 hoặc bội số của nó (222 = &​quot;​double nelson&​quot;,​ 333 = &​quot;​triple nelson&​quot;​ và vv) được coi là không may mắn bởi một số trong cricket tiếng Anh. Để chống lại những người may mắn, những người xem phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, nổi tiếng là trọng tài quốc tế David Shepherd, có cả một cách thức đặc biệt - nhảy, xáo trộn, cười khúc khích và cứ như vậy kể từ khi trọng tài không thể ngồi xuống và giơ chân - rằng anh sẽ thưởng thức nếu điểm số đã từng là một &​quot;​Nelson&​quot;​ nhiều. Đặc biệt nếu số lượng wickets cũng phù hợp - 111/1, 222/2 vv
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <b> 111 </b> cũng là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181128172254
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.624 seconds
 +Real time usage: 0.816 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2535/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 227570/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1665/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 13150/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.181/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.85 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 479.283 ​     1 -total
 + ​36.25% ​ 173.738 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​28.73% ​ 137.689 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​26.88% ​ 128.853 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.19% ​ 125.504 ​     1 Template:​Reflist
 + ​21.77% ​ 104.338 ​     4 Template:​Cite_OEIS
 + ​18.39% ​  ​88.148 ​     4 Template:​Cite_web
 + ​16.62% ​  ​79.664 ​    11 Template:​Navbox
 + ​13.97% ​  ​66.957 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​10.98% ​  ​52.603 ​     1 Template:​Integers
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​215064-0!canonical and timestamp 20181128172253 and revision id 871056291
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
111-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)