User Tools

Site Tools


38-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

38-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 38 </b> (<b> ba mươi tám </b>) là số tự nhiên sau 37 và trước 39.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ 38! - 1 sản lượng <span class="​nowrap"><​span style="​display:​none"​ class="​sortkey">​ 7044523022617466601 ♠ </​span>​ 523 <span style="​margin-left:​.25em;">​ 022 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 617 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 466 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 601 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 111 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 760 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 007 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 224 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 100 [19659007] 074 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 291 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 199 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 999 </​span><​span style="​margin-left:​.25em;">​ 999 </​span></​span>​là số nguyên tố thứ 16. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul><​ul><​li>​ 37 và 38 là cặp đầu tiên của số nguyên dương liên tiếp không chia hết cho bất kỳ chữ số nào của chúng </​li></​ul><​ul><​li>​ 38 là số chẵn lớn nhất không thể được viết dưới dạng tổng của hai số phức lẻ. </​li></​ul><​ul><​li>​ Chỉ có hai hình lục giác ma thuật bình thường, thứ tự 1 (là tầm thường) và thứ tự 3. Tổng của mỗi hàng của một đơn đặt hàng 3 ma thuật hình lục giác là 38. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<h3> <span class="​mw-headline"​ id="​Astronomy">​ Thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h3>
 +<h2> <span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​3/​39/​ColorBlindTest38.png/​220px-ColorBlindTest38.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​3/​39/​ColorBlindTest38.png/​330px-ColorBlindTest38.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​3/​39/​ColorBlindTest38.png 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​360"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Hầu hết mọi người sẽ thấy số 38, nhưng những người bị mù màu đỏ xanh có thể thấy 88 thay thế. </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Ba mươi tám </b> cũng là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Phía bắc vĩ tuyến 38 là ranh giới chiến tranh trước Triều Tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc </li>
 +<li> Số lượng chỗ trống trên một bánh xe roulette Mỹ (0, 00, và 1 đến 36; roulette châu Âu không sử dụng 00 Số lượng các trò chơi mà mỗi đội trong một giải đấu thể thao với 20 đội chơi một lịch trình nhà và đi đầy đủ (với mỗi đội chơi những người khác một lần nhà và một thời gian đi) sẽ chơi trong một mùa giải. Các giải đấu đáng chú ý nhất hiện có một mùa giải 38 trận là các đơn vị hàng đầu của bóng đá hiệp hội ở Anh và Tây Ban Nha, tương ứng Premier League và La Liga. </li>
 +<li> Bill C-38 hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Canada </li>
 +<li> số năm mà người Israel phải đi từ Kadesh Barnea đến thung lũng Zered trong Deuteronomy. </li>
 +<li> Một chữ &​quot;​38&​quot;​ thường là tên cho mũi snub .38 caliber revolver </li>
 +<li> Lớp 38 là lớp nổi tiếng nhất của Đầu máy hơi nước được sử dụng ở New South Wales </li>
 +<li> Số lượng bộ phận Pháp Isère </li>
 +<li> &​quot;​Quy tắc trên 38&​quot;​ là một tính năng của mức lương của NBA ảnh hưởng đến các hợp đồng của những người chơi lần lượt 38 tuổi trong giao dịch của họ. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181129070106
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.576 seconds
 +Real time usage: 0.764 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2167/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 221976/​2097152 bytes
 +Template argument size: 953/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 5709/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.188/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.63 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 469.690 ​     1 -total
 + ​33.35% ​ 156.656 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​30.46% ​ 143.080 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​28.80% ​ 135.260 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.98% ​ 103.259 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.57% ​  ​87.199 ​    11 Template:​Navbox
 + ​17.08% ​  ​80.240 ​     1 Template:​Cite_OEIS
 + ​14.82% ​  ​69.595 ​     1 Template:​Cite_web
 + ​12.56% ​  ​58.996 ​     1 Template:​Integers
 + ​11.17% ​  ​52.487 ​     1 Template:​Val
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​363207-0!canonical and timestamp 20181129070105 and revision id 869086815
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
38-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)