User Tools

Site Tools


64-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

64-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 64 </b> (<b> sáu mươi bốn </b>) là số tự nhiên sau 63 và trước đó là 65.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ Sáu mươi bốn </b> là hình vuông 8, khối lập phương 4 và lũy thừa thứ sáu của 2. Đó là số nhỏ nhất với chính xác bảy ước. Nó là công suất dương thấp nhất của hai cái tiếp giáp với một nguyên tố Mersenne hay một nguyên tố Fermat. 64 là tổng hàm của hàm Euler cho mười bốn số nguyên đầu tiên. Nó cũng là một số dodecagonal <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ và một số tam giác trung tâm. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ 64 cũng là số nguyên đầu tiên là cả một hình vuông hoàn hảo và một khối lập phương hoàn hảo.
 +</​p><​p>​ Vì có thể tìm thấy chuỗi 64 số nguyên liên tiếp sao cho mỗi thành viên bên trong chia sẻ một yếu tố với thành viên đầu tiên hoặc thành viên cuối cùng, 64 là số Erdős – Woods. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ [19659008] Trong cơ sở 10, không có số nguyên nào được cộng vào số riêng của nó mang lại 64, do đó nó là số tự. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ 64 là số siêu - một số như vậy σ (σ (<i> n </​i>​)) = 2 <i> n </i>. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ 64 là chỉ số của số Graham trong chuỗi tăng trưởng nhanh 3 ↑↑↑↑ 3, 3 ↑ <sup> 3 ↑↑↑↑ 3 </​sup>​ 3,…
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​In_astronomy">​ Trong thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_technology">​ Trong công nghệ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Chess_Board.svg/​220px-Chess_Board.svg.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Chess_Board.svg/​330px-Chess_Board.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Chess_Board.svg/​440px-Chess_Board.svg.png 2x" data-file-width="​810"​ data-file-height="​810"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Sáu mươi bốn </b> là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Trong cờ vua hoặc bản nháp, tổng số hình vuông màu đen (tối) và trắng (ánh sáng) trên bảng trò chơi 8 x 8 </li>
 +<li> Tổng số đá quý trong một bảng trò chơi tiêu chuẩn <i> Bejeweled </i> [</​span></​i>​] </​sup>​ </li>
 +<li> <i> 64 </i> là tên của một tạp chí cờ vua cũ của Nga </li>
 +<li> Mã quốc tế gọi trực tiếp đến New Zealand (+64 ) </li>
 +<li> Chủ đề của bài hát Beatles &​quot;​When I&#39;m Sixty-Four&​quot;​ </li>
 +<li> Cơ quan đăng ký tàu sân bay USS của Hải quân Hoa Kỳ USS <i> Constellation </i> (CV-64) </li>
 +<li> Số lượng chữ nổi ký tự trong hệ thống 6 dấu chấm cũ </li>
 +<li> Số lượng đột quỵ tối đa trong bất kỳ ký tự nào của Trung Quốc </li>
 +<li> Số lượng quẻ trong <i> I Ching </i> </li>
 +<li> Số vị trí tình dục trong <i> Kama Sutra </i> </li>
 +<li> Số lượng ma quỷ trong <i> Dictionnaire Infernal </i> </li>
 +<li> Thuật ngữ tiếng lóng đề cập đến chiếc Chevrolet Impala 1964, thường được cấu hình là một lowrider, một chủ đề phổ biến trong số rap gangsta đầu những năm 90 </li>
 +<li> Số lượng nghệ thuật cổ điển được liệt kê trong nhiều kinh điển Ấn Độ. Chúng bao gồm: ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, thơ, chơi bài, lập luận, làm vòng hoa, vv <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2018)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </li>
 +<li> Số của bộ phận Pháp Pyrénées- Atlantiques </li>
 +<li> Số lượng bút chì màu trong gói Crayola 64 phổ biến </li>
 +<li> Kích thước ngăn xếp tối đa trong trò chơi điện tử <i> Minecraft </​i>​trong các tình huống phi lệnh <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The material preceding this tag may lack sufficient importance.">​ Quan trọng? </​span></​i>​] </​sup><​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​margin-left:​0.1em;​ white-space:​nowrap;">​ <​i><​span title=""​stack"​ (June 2018)">​ làm rõ cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </li>
 +<li> Số lượng codon trong bảng mã phân tử RNA dưới mã di truyền </li>
 +<li> Số đĩa vàng trong huyền thoại của Tháp Hà Nội </li>
 +<li> Một số đề cập đến các cuộc biểu tình của Thiên An Môn năm 1989 (Trung Quốc: <span lang="​zh-Hans">​ 六四 事件 </​span>;​ nghĩa đen: &​quot;​Sáu sự cố&​quot;​) trong tiếng Trung </li>
 +<li> &​quot;​64&​quot;​ là tiêu đề của một bài hát của nhóm hip-hop Mellowhype từ album của họ <i> BlackenedWhite </i> </li>
 +<li> Số lượng cổ phần trong một con tàu hoặc thuyền dưới Cơ quan đăng ký của Anh do số phận của nó bility by 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659055]</​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
64-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)