User Tools

Site Tools


66-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

66-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 66 </b> (<b> sáu mươi sáu </b>) là số tự nhiên sau 65 và trước 67.
 +</​p><​p>​ Sử dụng số này bao gồm:
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ 66 </b> là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Astronomy">​ Thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Physics">​ Vật lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659013] Trong tính toán </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> 66 (cụ thể hơn 66.667) megahertz (MHz) là ước số chung cho tốc độ bus phía trước (FSB), đơn vị xử lý trung tâm tổng thể (CPU) tốc độ và tốc độ bus cơ sở. Trên CPU Core 2 và bo mạch chủ Core 2, FSB là 1066 MHz (~ 16 × 66 MHz), tốc độ bộ nhớ thường là 666,67 MHz (~ 10 × 66 MHz) và tốc độ xử lý dao động từ 1,86 gigahertz (GHz) ) (~ 66 MHz × 28) đến 2,93 GHz (~ 66 MHz × 44), với khoảng tăng 266 MHz (~ 66 MHz × 4).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_motor_vehicle_transportation">​ Trong giao thông vận tải xe cơ giới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Route66_sign.jpg/​220px-Route66_sign.jpg"​ width="​220"​ height="​152"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Route66_sign.jpg/​330px-Route66_sign.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Route66_sign.jpg/​440px-Route66_sign.jpg 2x" data-file-width="​1108"​ data-file-height="​764"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_religion">​ Trong tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_sports">​ Trong thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Số vòng của Grand Prix Tây Ban Nha.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_entertainment">​ Giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cinema">​ Rạp chiếu phim </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Television">​ Truyền hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659029] Route 66 </i> là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ trên CBS từ năm 1960 đến 1964. </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Video_games">​ Trò chơi điện tử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Trong trò chơi điện tử <i> Fullmetal Alchemist </​i>​nhân vật phản diện khó nắm bắt Barry chopper bị giam giữ trong tế bào số 66, sau này trở thành bí danh của mình khi chiến đấu với các anh em tại Phòng thí nghiệm năm. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181128045000
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.628 seconds
 +Real time usage: 0.795 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2541/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 228174/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1500/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 19708/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.206/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 506.385 ​     1 -total
 + ​32.61% ​ 165.152 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​28.12% ​ 142.379 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​26.34% ​ 133.392 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.67% ​ 119.844 ​    11 Template:​Navbox
 + ​22.25% ​ 112.658 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.54% ​  ​93.862 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​16.59% ​  ​84.018 ​     1 Template:​Example_farm
 + ​14.62% ​  ​74.036 ​     1 Template:​Integers
 +  9.27%   ​46.921 ​     1 Template:​Ambox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​403326-0!canonical and timestamp 20181128044959 and revision id 865495580
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
66-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)