User Tools

Site Tools


77-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

77-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 77 </b> (<b> bảy mươi bảy </b>) là số tự nhiên sau 76 và trước 78. Bảy mươi bảy là số nguyên dương nhỏ nhất cần 5 âm tiết bằng tiếng Anh.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ 77 </b> là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ số thứ hai rời rạc biprime và đầu tiên của gia đình (7.q). </li>
 +<li> một số nguyên Blum kể từ cả 7 và 11 là Gaussian primes. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </li>
 +<li> tổng của ba ô vuông liên tiếp, 4 <sup> 2 </​sup>​ + 5 <sup> 2 </​sup>​ + 6 <sup> 2 </​sup>​. </li>
 +<li> tổng của tám số nguyên tố đầu tiên. </li>
 +<li> số phân vùng nguyên của số 12. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </li>
 +<li> số lớn nhất không thể được viết dưới dạng tổng các số riêng biệt có số nghịch đảo tổng cộng là 1. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </li>
 +<li> số các chữ số của số 12 hoàn hảo <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul><​p>​ Có thể cho một câu đố sudoku có tới 77 giẻ, nhưng lại thiếu một giải pháp duy nhất. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Nó và <i> anh chị em của nó </i> 49 là chỉ có 2 các số có chữ số có số nguyên tố nhà (trong cơ số 10) chưa được tính.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_history">​ Trong lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong Thế chiến II ở Thụy Điển ở biên giới với Na Uy, &quot; 77 &​quot;​đã được sử dụng như một shibboleth (mật khẩu), bởi vì cách phát âm khéo léo trong tiếng Thụy Điển làm cho nó dễ dàng để ngay lập tức biết liệu người nói có phải là người Thụy Điển, Na Uy hay Đức. [196590020] Trong tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong truyền thống Hồi giáo, &​quot;​77&​quot;​ con số nổi bật. Muhammad được báo cáo đã giải thích, &​quot;​Đức tin có sáu mươi lẻ, hoặc bảy mươi lẻ nhánh, cao nhất và tốt nhất trong số đó là tuyên bố rằng không có thần nhưng Thiên Chúa, và thấp nhất trong số đó là để loại bỏ một cái gì đó có hại từ một con đường Sự nhút nhát cũng là một nhánh của đức tin. ” Trong khi một số học giả không làm sáng tỏ &​quot;​sáu mươi lẻ hay bảy mươi lẻ&​quot;,​ nhiều con số đã được đề xuất, 77 là số phổ biến nhất. <sup id="​cite_ref-Jamia_Ashrafia_Online_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Một số đã đi xa để phân định những nhánh này. <sup id="​cite_ref-SunniPath:​_The_Online_Islamic_Academy_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Danh sách Tin Mừng Thánh Luca <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​In_religious_numerology">​ Trong số học tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong một số hệ thống số học dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh, số 77 được liên kết với Chúa Giêsu Kitô. CHRIST là C = 3, H = 8, R = 18, I = 9, S = 19, T = 20, cộng với nhau bằng 77.
 +</​p><​p>​ &#​39;​Liber 77&#39; là tên gematrian cho Liber OZ- một ấn phẩm ngắn gọn nhưng phổ biến của Aliester Crowley. Từ &#​39;​oz&#​39;,​ có nghĩa là &#​39;​sức mạnh&#​39;,​ gồm có hai chữ cái hebrew - ayin và zayin, có giá trị gematrian là 70 và 7 tương ứng, do đó cộng thêm 77.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​p><​b>​ Bảy mươi bảy </b> cũng là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan đến 77 (số) tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181127002712
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.544 seconds
 +Real time usage: 0.687 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2450/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 229729/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1028/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 22822/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.170/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.52 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 413.676 ​     1 -total
 + ​31.81% ​ 131.582 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​27.61% ​ 114.212 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​26.15% ​ 108.182 ​     1 Template:​Infobox
 + ​20.52% ​  ​84.882 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​20.10% ​  ​83.140 ​    11 Template:​Navbox
 + ​18.07% ​  ​74.740 ​     2 Template:​Cite_OEIS
 + ​13.47% ​  ​55.710 ​     1 Template:​Refimprove
 + ​12.93% ​  ​53.499 ​     1 Template:​Integers
 + ​10.13% ​  ​41.905 ​     1 Template:​Commonscatinline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​391887-0!canonical and timestamp 20181127002712 and revision id 865118722
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
77-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)