User Tools

Site Tools


81-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

81-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 81 </b> (<b> tám mươi mốt </b>) là số tự nhiên sau 80 và 82 trước đó.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ 81 </b> là:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ 8 + 1 = 9 </dd>
 +<dd> 9 × 9 = 81 (mặc dù trường hợp này phần nào bị thoái hóa, vì tổng chỉ có một chữ số) </​dd></​dl><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ tám mươi mốt </​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt Từ điển miễn phí </​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Nghịch đảo của 81 là 0. <span style="​text-decoration:​overline;">​ 012345679 </​span>​ định kỳ, chỉ thiếu chữ số &​quot;​8&​quot;​ từ bộ chữ số hoàn chỉnh. Đây là ví dụ về quy tắc chung, trong cơ sở <i> b </i>,
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ <span class="​mwe-math-element">​ <span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;">​ <math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {frac {1}{left(b-1right)^{2}}}=0.{overline {012cdots (b-4)(b-3)(b-1)}},​}">​ <​semantics>​ <mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD">​ <mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0">​ <mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD">​ <​mfrac>​ <mn> 1 </​mn><​msup><​mrow><​mo>​ (</​mo><​mrow><​mi>​ b </​mi><​mo>​ - <!-- − --></​mo><​mn>​ 1 </​mn></​mrow><​mo>​ ) </​mo></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mn>​ 2 </​mn></​mrow></​msup></​mfrac></​mrow><​mo>​ = </​mo><​mn>​ 0. </​mn><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mover><​mrow><​mn>​ 012 </​mn><​mo>​ ⋯ <!-- ⋯ --></​mo><​mo stretchy="​false">​ (</​mo><​mi>​ b </​mi><​mo>​ - <!-- − --></​mo><​mn>​ 4 </​mn><​mo stretchy="​false">​) </​mo><​mo stretchy="​false">​ (</​mo><​mi>​ b </​mi><​mo>​ - <!-- − --></​mo><​mn>​ </​mo><​mo stretchy="​false">​ (</​mo><​mi>​ b </​mi><​mo>​ - <!-- − --></​mo><​mn>​ 1 </​mn><​mo stretchy="​false">​) </​mo></​mrow><​mo accent="​false">​ ¯ <!-- ¯ --></​mo></​mover></​mrow><​mo></​mo></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​ { displaystyle { frac { 1} { left (b-1  right) ^ {2}}} = 0. { overline {012  cdots (b-4) (b-3) (b-1)}},} </​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​65bc738ea6ccb6c8ff42f3fba547dddf16bd18ad"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -3.171ex; width:​41.784ex;​ height:​6.509ex;"​ alt=" { frac {1} { left (b-1  right) ^ {2}} } = 0.  Bỏ qua {012  cdots (b-4) (b-3) (b-1)}, "/></​span></​dd></​dl><​p>​ chỉ bỏ qua chữ số <i> b </i> −2.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_astronomy">​ Trong thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ Tám mươi mốt </b> cũng là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_culture">​ Trong văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các ký tự tiếng Ả Rập cho các chữ số 8 và 1 được hiển thị trong lòng bàn tay trái của bàn tay con người.
 +Ở Trung Quốc, 81 luôn nhắc nhở mọi người về Quân đội Giải phóng Nhân dân vì nó được thành lập vào ngày 1 tháng 8.
 +81 được sử dụng để chỉ đến câu lạc bộ động cơ Hell&#​39;​s Angels, vì H và A, tương ứng, các chữ cái thứ 8 và thứ 1 của bảng chữ cái.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181127031656
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.584 seconds
 +Real time usage: 0.733 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2340/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 223714/​2097152 bytes
 +Template argument size: 977/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 15841/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.184/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 437.873 ​     1 -total
 + ​42.55% ​ 186.299 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​30.82% ​ 134.949 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​29.24% ​ 128.050 ​     1 Template:​Infobox
 + ​29.00% ​ 126.997 ​     1 Template:​Reflist
 + ​22.92% ​ 100.340 ​     5 Template:​Cite_web
 + ​20.85% ​  ​91.318 ​    11 Template:​Navbox
 + ​13.34% ​  ​58.416 ​     1 Template:​Integers
 + ​10.62% ​  ​46.515 ​     1 Template:​Short_description
 +  9.96%   ​43.605 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​391874-0!canonical!math=5 and timestamp 20181127031655 and revision id 870805858
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
81-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)