User Tools

Site Tools


89-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

89-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 89 </b> (<b> tám mươi chín </b>) là số tự nhiên sau 88 và trước 90.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ 89 </b> là:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {frac {1}{89}}=sum _{n=1}^{infty }{F(n)times 10^{-(n+1)}}=0.011235955dots ​ .}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mn>​ 1 </​mn><​mn>​ 89 </​mn></​mfrac></​mrow><​mo>​ = </​mo><​munderover><​mo>​ ∑ <!-- ∑ --></​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​ n </​mi><​mo>​ = </​mo><​mn>​ 1 </​mn></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi mathvariant="​normal">​ ∞ <!-- ∞ --></​mi></​mrow></​munderover><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​ F </​mi><​mo stretchy="​false">​ (</​mo><​mi>​ n </​mi><​mo stretchy="​false">​) [19659018] × <!-- × --></​mo><​msup><​mn>​ 10 </​mn><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mo>​ - <!-- − --></​mo><​mo stretchy="​false">​ (</​mo><​mi>​ n </​mi><​mo>​ + </​mo><​mn>​ 1 </​mn><​mo stretchy="​false">​) </​mo></​mrow></​msup></​mrow><​mo>​ = </​mo><​mn>​ 0.011235955 </​mn><​mo>​… <!-- … --></​mo><​mtext>​ </​mtext><​mo>​. [19659031] { displaystyle { frac {1} {89}} =  sum _ {n = 1} ^ { infty} {F (n)  lần 10 ^ {- (n + 1)}} = 0,​011235955 ​ chấm .} </​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​ed46fbe60d4906b946fecd690d9f5edfa0704852"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -3.005ex; width:​46.083ex;​ height:​6.843ex;"​ alt=" { frac {1} {89}} =  tổng _ {n = 1} ^ { infty} {F (n)  lần 10 ^ {- (n + 1)}} = 0.011235955 ​ chấm . "/></​span></​dd></​dl></​dd></​dl><​ul><​li>​ số <a href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Markov_number"​ title="​Markov number">​ Markov, xuất hiện trong các giải pháp cho phương trình Markov Diophantine với các số Fibonacci khác được lập chỉ mục. </​li></​ul><​p><​i>​ M </​i><​sub>​ 89 </​sub>​ là số nguyên tố Mersenne thứ 10.
 +</​p><​p>​ Mặc dù 89 không phải là một số Lychrel trong cơ sở 10, nó là bất thường mà phải mất 24 lần lặp lại của đảo ngược và thêm quá trình để đạt được một palindrome. Trong số các số không Lychrel đã biết trong 10000 số nguyên đầu tiên, không có số nào khác yêu cầu nhiều hoặc nhiều lần lặp lại. Các palindrome đạt cũng là bất thường lớn. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ Tám mươi chín </b> là:
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​In_astronomy">​ Trong thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_sports">​ Trong thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​82px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​TI-89.jpg/​80px-TI-89.jpg"​ width="​80"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​TI-89.jpg/​120px-TI-89.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​TI-89.jpg/​160px-TI-89.jpg 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​2000"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Tám mươi chín </b> cũng là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181128082729
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.532 seconds
 +Real time usage: 0.726 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2124/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 220526/​2097152 bytes
 +Template argument size: 898/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 8704/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.144/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.6 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 393.037 ​     1 -total
 + ​38.20% ​ 150.152 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​31.91% ​ 125.414 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​29.88% ​ 117.426 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.60% ​ 108.465 ​    11 Template:​Navbox
 + ​22.20% ​  ​87.243 ​     1 Template:​Example_farm
 + ​19.19% ​  ​75.432 ​     3 Template:​Cite_web
 + ​17.67% ​  ​69.448 ​     1 Template:​Integers
 + ​12.47% ​  ​49.026 ​     1 Template:​Ambox
 +  5.61%   ​22.037 ​     1 Template:​Infobox_number/​range
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​391881-0!canonical!math=5 and timestamp 20181128082728 and revision id 849602112
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
89-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)