User Tools

Site Tools


90-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

90-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​line-height:​ 1.5em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​ 150%"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​100%;"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Hồng y </​th><​td>​ chín mươi </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Bình thường </​th><​td>​ 90 <br/> (ninetieth) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Nhân tố </​th><​td>​ 2 × 3 <sup> 2 </​sup>​ × 5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Divisors </​th><​td>​ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Chữ số Hy Lạp </​th><​td>​ Ϟ´ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Chữ số La Mã </​th><​td>​ XC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Nhị phân [19659003] 1011010 <sub> 2 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Ternary </​th><​td>​ 10100 <sub> 3 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Đệ tứ </​th><​td>​ 1122 <sub> 4 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Thứ tự </​th><​td>​ 330 <sub> 5 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Thượng nghị sĩ </​th><​td>​ 230 <sub> 6 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ </​th><​td>​ 132 <sub> 8 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Duodecimal </​th><​td>​ 76 <sub> 12 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Hệ thập lục phân </​th><​td>​ 5A <sub> 16 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Số nguyên </​th><​td>​ 4A <sub> 20 </​sub>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​font-weight:​normal">​ Cơ sở 36 </​th><​td>​ 2I <sub> 36 </​sub></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ 90 </b> (<b> chín mươi </b>) là số tự nhiên đứng trước 89 và tiếp theo là 91.
 +</​p><​p>​ Trong tiếng Anh, các số 90 và 19 thường bị nhầm lẫn, giống như âm thanh rất giống nhau. Khi được thông báo một cách cẩn thận, chúng khác nhau trong đó âm tiết được nhấn mạnh: 19 / naɪnˈtiːn / vs 90 / ˈnaɪnti /. Tuy nhiên, trong những ngày như năm 1999, và khi so sánh các con số ở tuổi thiếu niên và khi đếm, chẳng hạn như 17, 18, 19, sự căng thẳng chuyển sang âm tiết đầu tiên: 19 / ˈnaɪntiːn /.
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ chín mươi </​b></​i> ​ trong Wiktionary, từ điển miễn phí </​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​102px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​I-90.svg/​100px-I-90.svg.png"​ width="​100"​ height="​100"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​I-90.svg/​150px-I-90.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​I-90.svg/​200px-I-90.svg.png 2x" data-file-width="​601"​ data-file-height="​601"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ 90 </b> là:
 +</p>
 +<p> Trong không gian bình thường, các góc bên trong của một hình chữ nhật đo 90 độ mỗi. Ngoài ra, trong một tam giác vuông, góc đối diện với các biện pháp cạnh huyền 90 độ, với hai góc khác cộng thêm 90 cho tổng số 180 độ. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Như vậy, một góc đo 90 độ được gọi là góc vuông. [19659044] Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ Chín mươi </b> là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ số nguyên tử của thori, một actinide. Là một trọng lượng nguyên tử, 90 xác định một đồng vị của stronti, một sản phẩm phụ của các phản ứng hạt nhân bao gồm bụi phóng xạ. </li>
 +<li> vĩ độ theo độ của các cực địa lý Bắc và Nam. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_sports">​ Trong thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Ở các trường khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181123212923
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.560 seconds
 +Real time usage: 0.717 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2173/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 222930/​2097152 bytes
 +Template argument size: 805/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 16128/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.158/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 401.368 ​     1 -total
 + ​46.99% ​ 188.590 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​32.63% ​ 130.973 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​30.65% ​ 123.001 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.39% ​  ​89.880 ​    11 Template:​Navbox
 + ​20.86% ​  ​83.735 ​     6 Template:​Cite_web
 + ​14.65% ​  ​58.813 ​     1 Template:​Integers
 + ​13.08% ​  ​52.513 ​     1 Template:​Short_description
 + ​12.36% ​  ​49.624 ​     1 Template:​Pagetype
 +  8.38%   ​33.642 ​     1 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​343340-0!canonical and timestamp 20181123212922 and revision id 870137044
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
90-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)