User Tools

Site Tools


91-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

91-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​bodyContent">​
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </​p>​ <​div id="​contentSub"><​span class="​mw-redirectedfrom">​ (Chuyển hướng từ Số 91) </​span></​div>​
 + Chuyển sang điều hướng
 +Chuyển đến tìm kiếm
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 91 </b> (<b> chín mươi mốt </b>) là số tự nhiên theo sau 90 và trước 92.
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ chín mươi mốt </​b></​i> ​ trong Wiktionary, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> 91 là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ semiprime phân biệt hai mươi bảy và thứ hai của hình thức (7.q). </li>
 +<li> một số tam giác. </li>
 +<li> một số lục giác, <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ một trong số ít những con số như vậy cũng là một hình lục giác trung tâm <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </li>
 +<li> một số không đối xứng trung tâm. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </li>
 +<li> một số khối trung tâm. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </li>
 +<li> một hình vuông <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </li>
 +<li> số nguyên dương nhỏ nhất có thể biểu thị dưới dạng tổng của hai khối theo hai cách khác nhau nếu cho phép gốc âm (theo cách khác, tổng của hai khối và sự khác biệt của hai hình khối): <span class="​nowrap">​ 91 = 6 <sup> 3 </​sup>​ + (−5) <sup> 3 </​sup>​ = 4 <sup> 3 </​sup>​ + 3 <sup> 3 </​sup></​span>​. (Xem 1729 để biết thêm chi tiết). Điều này ngụ ý rằng 91 là số cabtaxi thứ hai </li>
 +<li> số nguyên dương nhỏ nhất có thể biểu thị bằng tổng sáu ô riêng biệt: <span class="​nowrap">​ 91 = 1 <sup> 2 </​sup>​ + 2 <sup> 2 </​sup>​ + 3 <sup> 2 </​sup>​ + 4 <sup> 2 </​sup>​ 2 </​sup>​ + 5 <sup> 2 </​sup>​ + 6 <sup> 2 </​sup></​span>​. Cách duy nhất để viết 91 dưới dạng tổng các ô vuông riêng biệt là: <span class="​nowrap">​ 91 = 1 <sup> 2 </​sup>​ + 4 <sup> 2 </​sup>​ + 5 <sup> 2 </​sup>​ + 7 <sup> 2 </​sup></​span>​ và <span class="​nowrap">​ 91 = 1 <sup> 2 </​sup>​ + 3 <sup> 2 </​sup>​ + 9 <sup> 2 </​sup></​span>​. </li>
 +<li> Giả mạo nhỏ nhất thỏa mãn sự đồng dư <span class="​nowrap">​ 3 <​sup><​i>​ n </​i></​sup> ​ ≡ 3 mod <i> n </​i></​span>​. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </li>
 +<li> một chữ số ở căn cứ 9 (111 <sub> 9 </​sub>​). </li>
 +<li> palindromic trong căn cứ 3 (10101 <sub> 3 </​sub>​),​ 9 (111 <sub> 9 </​sub>​) và 12 (77 <sub> 12 </​sub>​). </li>
 +<li> số thứ tư tổng hợp trong 11 cây cổ thụ. Tổng số 91 là 21 trong dãy số (91,​21,​11,​1,​0). </​li></​ul><​p>​ Tương đương thập phân của phân số <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 91 </​sub></​span> ​ có thể là thu được bằng cách sử dụng quyền hạn của 9.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_science">​ Trong khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​p><​b>​ Chín mươi mốt </b> cũng là:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181128072729
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.484 seconds
 +Real time usage: 0.640 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2198/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 221095/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1087/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 13261/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.133/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 367.591 ​     1 -total
 + ​49.73% ​ 182.793 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​37.81% ​ 138.990 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​35.93% ​ 132.072 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.63% ​  ​86.853 ​    11 Template:​Navbox
 + ​21.14% ​  ​77.711 ​     5 Template:​Cite_web
 + ​15.50% ​  ​56.993 ​     1 Template:​Integers
 + ​10.62% ​  ​39.033 ​     1 Template:​Short_description
 +  9.89%   ​36.347 ​     1 Template:​Pagetype
 +  6.06%   ​22.288 ​     1 Template:​Infobox_number/​range
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​407337-0!canonical and timestamp 20181128072728 and revision id 861930857
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
91-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)