User Tools

Site Tools


anyphaenidae-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anyphaenidae-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​ Anyphaenidae </b> là một họ nhện araneomorph,​ đôi khi được gọi là <b> nhện nhện bất kỳ </b>. Chúng được phân biệt với nhện nhện của gia đình Clubionidae và những con nhện khác bằng cách có các xoáy trong bụng đặt một phần ba đến một nửa của con đường phía trước để các spinnerets về phía thượng vị furrow trên mặt dưới của bụng. Trong hầu hết các con nhện, các xoắn ốc chỉ là trước để các spinnerets. Giống như clubionids, anyphaenids có tám mắt được sắp xếp thành hai hàng, những cái đầu trước hình nón và là những kẻ săn mồi lang thang, tạo ra những cái lõm, hoặc túi, thường là trên các thiết bị đầu cuối, giữa lá, dưới vỏ cây hoặc dưới đá. Có hơn 500 loài trong hơn 50 chi trên toàn thế giới.
 +</​p><​p>​ Gia đình này phổ biến và bao gồm các chi phổ biến như <i> Anyphaena </i> (trên toàn thế giới ngoại trừ Châu Phi nhiệt đới và Châu Á) và <i> Hibana </i> (Thế giới mới). Chỉ có một loài (<i> A. Accentuata </i>) xuất hiện ở tây bắc châu Âu.
 +</​p><​p>​ Loài thuộc chi thứ hai là những loài săn mồi quan trọng trong một số hệ thống nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng. Họ có thể phát hiện và ăn trứng côn trùng, mặc dù thị lực kém của họ. Họ chia sẻ khả năng này ít nhất với một số nhện thu nhỏ.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Systematics">​ Hệ thống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Phân loại thành phân lớp theo sau Joel Hallan. [1]
 +</p>
 +<​dl><​dd><​ul><​li><​ul><​li><​i>​ Acanthoceto </i> Mello-Leitão,​ 1944 </li>
 +<​li><​i>​ Amaurobioides </i> OP-Cambridge,​ 1883 </li>
 +<​li><​i>​ Axyracrus </i> Simon, 1884 </li>
 +<​li><​i>​ Aysenia </i> Tullgren, 1902 </li>
 +<​li><​i>​ Aysenoides </i> Ramírez, 2003 </li>
 +<​li><​i>​ Coptoprepes </i> Simon, 1884 </li>
 +<​li><​i>​ Ferrieria </i> Tullgren, 1901 </li>
 +<​li><​i>​ Gamakia </i> Ramírez, 2003 </li>
 +<​li><​i>​ Josa </i> Jabo </i> Keyserling, 1891 </li>
 +<​li><​i>​ Negayan </i> Ramírez, 2003 </li>
 +<​li><​i>​ Selknamia </i> Ramírez, 2003 </​li></​ul></​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li><​ul><​li><​i>​ Arachosia </i> OP- Cambridge, 1882 </li>
 +<​li><​i>​ Araiya </i> Ramírez, 2003 </li>
 +<​li><​i>​ Gayenna </i> Nicolet, 1849 </li>
 +<​li><​i>​ Gayennoides </i> Ramírez, 2003 </li>
 +<​li><​i>​ Monapia </i> Simon, 1897 </li>
 +<​li><​i>​ Oxysoma </i> Nicolet, 1849 </li>
 +<​li><​i>​ Phidyle </i> Simon, 1880 </li>
 +<​li><​i>​ Philisca </i> Simon, 1884 </li>
 +<​li><​i>​ Sanogasta </i> Mello-Leitão,​ 1941 </li>
 +<​li><​i>​ Tasata </i> Simon, 1903 </li>
 +<​li><​i>​ Tomopisthes </i> Simon, 1884 </​li></​ul></​li></​ul></​dd></​dl>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg/​220px-Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg"​ width="​220"​ height="​355"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg/​330px-Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg/​440px-Ghost_Spider_-_Wulfila_saltabundus%2C_Julie_Metz_Wetlands%2C_Woodbridge%2C_Virginia.jpg 2x" data-file-width="​1038"​ data-file-height="​1674"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​ Anyphaeninae Bertkau, 1878
 +<​ul><​li><​i>​ Alijassa </i> Anyphaena </i> Sundevall, 1833 </li>
 +<​li><​i>​ Anyphaenoides </i> Berland, 1913 </li>
 +<​li><​i>​ Australaena </i> Berland, 1942 </li>
 +<​li><​i>​ Aysha </i> Keyserling, 1891 </li>
 +<​li><​i>​ Bromcovina </i> Brescovit, 1993 </li>
 +<​li><​i>​ Buckupiella </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Hatitia </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Hibana </i> Brescovit, 1991 </li>
 +<​li><​i>​ Iguarima </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Ilocomba </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Isigonia </i> Simon, 1897 </li>
 +<​li><​i>​ Italaman </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Katissa </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Lepajan </i> Brescovit, 1993 </li>
 +<​li><​i>​ Lupettiana </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Macrophyes </i> OP-Cambridge,​ 1893 </li>
 +<​li><​i>​ Mesilla </i> Simon, 1903 </li>
 +<​li><​i>​ Osoriella </i> Mello-Leitão,​ 1922 </li>
 +<​li><​i>​ Otoniela </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Patrera </i> Simon, 1903 </li>
 +<​li><​i>​ Pippuhana </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Sillus </i> F OP-Cambridge,​ 1900 </li>
 +<​li><​i>​ Simon, 1903 </li>
 +<​li><​i>​ Temnida </i> Simon, 1896 </li>
 +<​li><​i>​ Teudis </i> OP-Cambridge,​ 1896 </li>
 +<​li><​i>​ Thaloe </i> Brescovit, 1993 </li>
 +<​li><​i>​ ] Timbuka </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Umuara </i> Brescovit, 1997 </li>
 +<​li><​i>​ Wulfila </i> OP-Cambridge,​ 1895 </li>
 +<​li><​i>​ Wulfilopsis </i> Soares &amp; Camargo, 1955 </li>
 +<​li><​i>​ Xiruana </i> Brescovit , 1997 </​li></​ul></​li>​
 +<li> Malenellinae Ramirez, 1995
 +</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181128200840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.656 seconds
 +Real time usage: 0.854 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7477/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 98850/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8285/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 17/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 158/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 17/400
 +Lua time usage: 0.407/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.82 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 675.645 ​     1 -total
 + ​60.28% ​ 407.250 ​     1 Template:​Automatic_taxobox
 + ​59.04% ​ 398.926 ​     1 Template:​Taxobox/​core
 + ​30.87% ​ 208.594 ​     1 Template:​Taxobox/​taxonomy
 + ​19.06% ​ 128.764 ​   101 Template:​Taxon_info
 + ​18.28% ​ 123.488 ​     1 Template:​Taxonbar
 + ​10.63% ​  ​71.800 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.98%   ​47.137 ​     7 Template:​Taxon_link
 +  6.10%   ​41.244 ​     1 Template:​Araneae
 +  5.46%   ​36.922 ​     1 Template:​Navbox_with_collapsible_groups
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​401941-0!canonical and timestamp 20181128200840 and revision id 841148915
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
anyphaenidae-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)