User Tools

Site Tools


b-ng-ph-n-v-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-ng-ph-n-v-ng-wikipedia [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Phân vùng <i> </i> là tập hợp con có kích thước cố định của ổ đĩa được hệ điều hành coi là đơn vị. <sup id="​cite_ref-Frisch_2002_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Bảng phân vùng <b> <b> là bảng được lưu trữ trên đĩa bởi hệ điều hành mô tả các phân vùng trên đĩa đó. 
 +Bảng phân vùng cụm từ và bản đồ phân vùng thường được kết hợp với bảng phân vùng MBR của Bản ghi khởi động chính (MBR) trong các tương thích PC của IBM, nhưng nó có thể được sử dụng chung để chỉ các định dạng khác phân chia ổ đĩa thành phân vùng, chẳng hạn như: Bảng phân vùng GUID (GPT), bản đồ phân vùng Apple (APM), <sup id="​cite_ref-Apple_pdisk_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ hoặc nhãn đĩa BSD. <sup id="​cite_ref-Solaris_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Các phân vùng có thể được tạo, thay đổi kích thước hoặc xóa. Điều này được gọi là phân vùng đĩa. Nó thường được thực hiện trong quá trình cài đặt của một hệ điều hành, tuy nhiên đôi khi nó có thể thay đổi các phân vùng ngay cả sau khi hệ điều hành đã được cài đặt. 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ 
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Frisch_2002-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Frisch, AEleen (2002). <i> Quản trị hệ thống cần thiết: Các công cụ và kỹ thuật cho Linux và quản trị Unix </i>. O&#​39;​Reilly Media, Inc. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Essential+System+Administration%3A+Tools+and+Techniques+for+Linux+and+Unix+Administration&​rft.pub=O%27Reilly+Media%2C+Inc.&​rft.date=2002&​rft.aulast=Frisch&​rft.aufirst=AEleen&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DuRW8V9QOL7YC%26lpg%3DPT86&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APartition+table"​ class="​Z3988"/><​style data-mw-deduplicate="​TemplateStyles:​r861714446"><​![CDATA[.mw-parser-output cite.citation{font-style:​inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"​}.mw-parser-output code.cs1-code{color:​inherit;​background:​inherit;​border:​inherit;​padding:​inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Lock-green.svg/​9px-Lock-green.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,​.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Lock-gray-alt-2.svg/​9px-Lock-gray-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Lock-red-alt-2.svg/​9px-Lock-red-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration{color:#​555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,​.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:​1px dotted;​cursor:​help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:​none;​font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration,​.mw-parser-output .cs1-format{font-size:​95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:​0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:​0.2em}]]></​style></​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-Apple_pdisk-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tiện ích <i> pdisk </i> dành cho Apple Partition Maps được mô tả như là một trình soạn thảo bảng phân vùng của Apple <i> </i> trong trang con người của nó [1]. [19659013] ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​không xác định&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-02-28 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-04-03 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=unknown&​rft_id=http%3A%2F%2Fdocs.sun.com%2Fapp%2Fdocs%2Fdoc%2F805-7228%2F6j6q7uet6%3Fa%3Dview&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APartition+table"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/> ​ (NB. Tài liệu về đĩa cứng Solaris sử dụng thuật ngữ &​quot;​bảng phân vùng&​quot;​.) </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +</​ol></​div></​div>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1257 
 +Cached time: 20181128045327 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.172 seconds 
 +Real time usage: 0.238 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 467/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 24523/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 5189/​2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 13/40 
 +Expensive parser function count: 2/500 
 +Unstrip recursion depth: 1/20 
 +Unstrip post‐expand size: 5914/​5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.100/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 2.55 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 213.033 ​     1 -total 
 + ​49.57% ​ 105.590 ​     1 Template:​Reflist 
 + ​46.69% ​  ​99.463 ​     3 Template:​Ambox 
 + ​40.04% ​  ​85.307 ​     1 Template:​Multiple_issues 
 + ​39.38% ​  ​83.892 ​     1 Template:​Cite_book 
 + ​13.34% ​  ​28.418 ​     1 Template:​Rewrite 
 +  9.17%   ​19.538 ​     1 Template:​Compu-storage-stub 
 +  7.57%   ​16.122 ​     1 Template:​Asbox 
 +  7.54%   ​16.072 ​     1 Template:​Expert 
 +  4.33%    9.228      1 Template:​Cite_web 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​401145-0!canonical and timestamp 20181128045327 and revision id 864033140 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
b-ng-ph-n-v-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)