User Tools

Site Tools


b-nifontaine-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-nifontaine-wikipedia [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Xã ở Hauts-de-France,​ Pháp </p>
 +<​p><​b>​ Bénifontaine </b> là một xã thuộc vùng Pas-de-Calais thuộc vùng Hauts-de-France ở miền bắc nước Pháp.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một ngôi làng nông nghiệp nằm ngay 4 dặm (6,4 km) về phía bắc của Lens ở ngã ba của N47 và đường D39. <br/> Sân bay Lens-Bénifontaine (mã LFQL) nằm trong xã.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Xã nợ tên của nó với chất lượng của nước địa phương, được sử dụng để sản xuất bia Ch&#​39;​Ti trong vùng.
 +Trong Thế chiến I, ngôi làng, cùng với nhiều người khác, đã bị phá hủy hoàn toàn.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Population">​ Dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​width:​15em;​border-spacing:​ 0;​float:​left;​clear:​left;​margin:​0.5em 1em 0.5em 0;"><​tbody><​tr><​th class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​padding:​0.25em;​font-size:​110%">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​width:​3em">​ Năm </​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px 2px;​text-align:​right"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​text-align:​right"><​abbr title="​Percent change">​ ±% </​abbr></​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1962 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 258 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ - </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1968 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 275 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 6.6% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1975 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 289 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 5.1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1982 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 295 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 2.1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 1990 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 303 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 2,7% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1999 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 275 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −9,2% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2005 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 278 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 1,1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2006 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 297 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 6,8% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2009 [19659016] 325 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 9,4% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 2011 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 355 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 9,2% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2015 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 359 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 1,1% </​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​ul><​li>​ Nhà máy bia Castelain Ch&#​39;​ti. </li>
 +<li> </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181128102626
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.080 seconds
 +Real time usage: 1.334 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4827/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 132763/​2097152 bytes
 +Template argument size: 23869/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 150/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.634/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 13.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1069.786 ​     1 -total
 + ​66.73% ​ 713.888 ​     1 Template:​Infobox_French_commune
 + ​64.77% ​ 692.874 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​56.20% ​ 601.193 ​     1 Template:​Infobox
 + ​14.95% ​ 159.912 ​     4 Template:​Fr_icon
 + ​14.72% ​ 157.492 ​     1 Template:​Link_language
 +  6.59%   ​70.505 ​     1 Template:​No_footnotes
 +  6.02%   ​64.374 ​     1 Template:​Commons_category
 +  4.37%   ​46.763 ​     1 Template:​Ambox
 +  4.10%   ​43.869 ​     2 Template:​Location_map
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​404245-0!canonical and timestamp 20181128102625 and revision id 870329308
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
b-nifontaine-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)