User Tools

Site Tools


bar-nh-h-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bar-nh-h-ng-wikipedia [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ Bar </​b></​i><​i><​b>​ bar </​b></​i><​i><​b>​ -bar </​b></​i>​hoặc <​i><​b>​ BAR </​b></​i>​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ A <b> bar </b> là một cơ sở bán lẻ phục vụ đồ uống có cồn; cũng là quầy mà tại đó đồ uống được phục vụ.
 +</​p><​p><​b>​ Bar </b> hoặc <b> BAR </b> cũng có thể tham khảo:
 +</p>
  
 +<​h2><​span id="​Science.2C_technology.2C_engineering.2C_and_mathematics"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Science,​_technology,​_engineering,​_and_mathematics">​ Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Computing">​ Máy tính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Media_and_entertainment">​ Phương tiện và giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​ul><​li>​ Bar (miệng núi lửa sao Hỏa) </li>
 +<li> Bar, Montenegro
 +</li>
 +<li> Bar, Rajasthan, một nơi trên Quốc lộ 162 (Ấn Độ) </li>
 +<li> Bar, Rutog County, Tây Tạng, Trung Quốc </li>
 +<li> Bar, Vinnytsia Oblast, Ukraina </li>
 +<li> Bár, Hungary </li>
 +<li> Vùng Bar ở Punjab, Pakistan </li>
 +<li> Thanh thành phố, lối vào cũ của thành phố London </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​France">​ Pháp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Iran">​ Iran </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Language">​ Ngôn ngữ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Firearms">​ Súng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Given_name">​ Cho tên [19659013] [</​span>​ sửa soạn <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Bar Botzer (sinh năm 1994), tay vợt người Israel </li>
 +<li> Bar Paly (sinh năm 1985), người mẫu và nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel </li>
 +<li> Bar Refaeli (sinh năm 1985), Mô hình Israel </li>
 +<li> Bar Timor (sinh năm 1992), cầu thủ bóng rổ người Israel </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Surname">​ Họ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Alon Bar (sinh năm 1966), nhà làm phim người Israel / Mỹ </li>
 +<li> Amos Bar (1931–2011),​ tác giả, giáo viên và biên tập viên của Israel r </li>
 +<li> Ellen Bar, nghệ sĩ độc tấu Ballet thành phố New York </li>
 +<li> Haim Bar (sinh năm 1954), cầu thủ bóng đá Israel </li>
 +<li> Israel Bar (1912–1966),​ bị kết tội gián điệp bởi Israel năm 1961 </li>
 +<li> Jacques Bar (1912–) 2009), nhà sản xuất phim Pháp </li>
 +<li> Moshe Bar (nhà đầu tư) (sinh năm 1971), kỹ thuật viên Israel và tác giả </li>
 +<li> Moshe Bar (nhà thần kinh học), Hoa Kỳ </li>
 +<li> Noma Bar (sinh năm 1973), nhà thiết kế đồ họa </li>
 +<li> Sergiu Bar (sinh năm 1980), cầu thủ bóng đá người Romania </li>
 +<li> Shirley Temple Bar, nữ hoàng kéo, Ireland </li>
 +<li> Shlomo Bar (sinh năm 1943), nhạc sĩ Israel và nhà hoạt động xã hội </li>
 +<li> Walter Bar (sinh năm 1938), thanh kiếm Thụy Sĩ </li>
 +<li> Zvi Bar (sinh năm 1935), chính trị gia Israel </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Sử dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181116084346
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1339/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 6608/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1340/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 143.861 ​     1 -total
 + ​57.18% ​  ​82.254 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​37.40% ​  ​53.806 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​27.28% ​  ​39.249 ​     1 Template:​Wiktionary
 + ​24.75% ​  ​35.602 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​21.87% ​  ​31.468 ​     1 Template:​Side_box
 + ​19.66% ​  ​28.283 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​13.65% ​  ​19.635 ​     1 Template:​Main_other
 +  9.24%   ​13.292 ​     1 Template:​Intitle
 +  8.76%   ​12.604 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​3360-0!canonical and timestamp 20181116084346 and revision id 858765680
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
bar-nh-h-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)