User Tools

Site Tools


bellasf1292

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1292 [2018/12/18 09:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở bang Utah, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hulett </b> là một thị trấn thuộc hạt Crook, bang Utah, Hoa Kỳ. Dân số là 383 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hulett nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 40′59 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 104 ° 36′1 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 44,68306 ° N 104,60028 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44,68306; -104,60028 [19659011] (44,683014, -104,​600387). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 0,87 dặm vuông (2,25 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Sông Belle Fourche chia đôi thị trấn. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​wikitable collapsible collapsed"​ style="​width:​auto;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho các quy tắc Hulett, WY, 1981-2010, cực trị 1941-nay ​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 1  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 2  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 65 <br/> (18)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 70 <br/> (21)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 79 <br/> (26)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 87 <br/> (31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1F00; color:#​000000;">​ 98 <br/> (37)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0300; color:#​FFFFFF;">​ 105 <br/> (41)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F80000; color:#​FFFFFF;">​ 107 <br/> (42)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0A00; color:#​FFFFFF;">​ 104 <br/> (40)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1800; color:#​FFFFFF;">​ 100 <br/> (38)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2C00; color:#​000000;">​ 95 <br/> (35)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 78 <br/> (26)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 65 <br/> (18)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F80000; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 107 <br/> (42)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #EDEDFF; color:#​000000;">​ 34.4 <br/> (1.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F7F7FF; color:#​000000;">​ 37.6 <br/> (3.1)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE5CC; color:#​000000;">​ 46.7 <br/> (8.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFBF80; color:#​000000;">​ 56.6 <br/> (13.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9C39; color:#​000000;">​ 65.9 <br/> (18.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7300; color:#​000000;">​ 76,7 <br/> (24.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5000; color:#​000000;">​ 85.6 <br/> (29.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5200; color:#​000000;">​ 85.2 <br/> (29.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7C00; color:#​000000;">​ 74.1 <br/> (23.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB46A; color:#​000000;">​ 59.6 <br/> (15.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF1E3; color:#​000000;">​ 43,7 <br/> (6.5)  </​td> ​ <td style="​background:​ #EDEDFF; color:#​000000;">​ 34.4 <br/> (1.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB872; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 58.4 <br/> (14.7) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #A9A9FF; color:#​000000;">​ 11.7 <br/> (- 11.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #B1B1FF; color:#​000000;">​ 14.4 <br/> (- 9.8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #C7C7FF; color:#​000000;">​ 21.6 <br/> (- 5,8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #DEDEFF; color:#​000000;">​ 29.2 <br/> (- 1.6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FDFDFF; color:#​000000;">​ 39,5 <br/> (4.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDEBE; color:#​000000;">​ 48,5 <br/> (9.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC68D; color:#​000000;">​ 54.9 <br/> (12.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD0A2; color:#​000000;">​ 52.2 <br/> (11.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFAF5; color:#​000000;">​ 41.3 <br/> (5.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E5E5FF; color:#​000000;">​ 31.6 <br/> (- 0,2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #C5C5FF; color:#​000000;">​ 20.9 <br/> (- 6.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #A9A9FF; color:#​000000;">​ 11.6 <br/> (- 11.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E5E5FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 31,5 <br/> (- 0,3)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #0404FF; color:#​FFFFFF;">​ −44 <br/> (- 42)  </​td> ​ <td style="​background:​ #1414FF; color:#​FFFFFF;">​ −38 <br/> (- 39)  </​td> ​ <td style="​background:​ #3434FF; color:#​FFFFFF;">​ −28 <br/> (- 33)  </​td> ​ <td style="​background:​ #6F6FFF; color:#​000000;">​ −8 <br/> (- 22)  </​td> ​ <td style="​background:​ #A0A0FF; color:#​000000;">​ 8 <br/> (- 13)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 24 <br/> (- 4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 35 <br/> (2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 25 <br/> (- 4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #BBBBFF; color:#​000000;">​ 17 <br/> (- 8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9090FF; color:#​000000;">​ 3 <br/> (- 16)  </​td> ​ <td style="​background:​ #3F3FFF; color:#​FFFFFF;">​ −23 <br/> (- 31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #2424FF; color:#​FFFFFF;">​ −33 <br/> (- 36)  </​td> ​ <td style="​background:​ #0404FF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ −44 <br/> (- 42)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình inch (mm)  </​th> ​ <td style="​background:​ #E9FFE9; color:#​000000;">​ 0,57 <br/> (14,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #E6FFE6; color:#​000000;">​ 0,60 <br/> (15.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #DDFFDD; color:#​000000;">​ 0,89 <br/> (22.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #B0FFB0; color:#​000000;">​ 2.00 <br/> (50.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #94FF94; color:#​000000;">​ 2,82 <br/> (71,​6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #8AFF8A; color:#​000000;">​ 2,97 <br/> (75,​4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #B1FFB1; color:#​000000;">​ 2.04 <br/> (51.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #D2FFD2; color:#​000000;">​ 1.17 <br/> (29.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #C3FFC3; color:#​000000;">​ 1.53 <br/> (38.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #BCFFBC; color:#​000000;">​ 1.76 <br/> (44.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #E2FFE2; color:#​000000;">​ 0,73 <br/> (18,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #ECFFEC; color:#​000000;">​ 0,48 <br/> (12.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #C6FFC6; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 17.56 <br/> (445.9) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng tuyết rơi trung bình (cm)  </​th> ​ <td style="​background:​ #0000C3; color:#​FFFFFF;">​ 8.3 <br/> (21.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #0000BA; color:#​FFFFFF;">​ 7.8 <br/> (19.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #000083; color:#​FFFFFF;">​ 10.0 <br/> (25.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #1010FF; color:#​FFFFFF;">​ 6.1 <br/> (15,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #D2D2FF; color:#​000000;">​ 1.2 <br/> (3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9090FF; color:#​000000;">​ 2.9 <br/> (7.4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000C8; color:#​FFFFFF;">​ 7.9 <br/> (20.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #2626FF; color:#​FFFFFF;">​ 5.7 <br/> (14,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #5E5EFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 49.9 <br/> (126.8) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Số ngày mưa trung bình <span style="​font-size:​90%;"​ class="​nowrap">​ (≥ .01 in) </​span> ​ </​th> ​ <td style="​background:​ #C1C1FF; color:#​000000;">​ 5  </​td> ​ <td style="​background:​ #BBBBFF; color:#​000000;">​ 5  </​td> ​ <td style="​background:​ #B4B4FF; color:#​000000;">​ 6  </​td> ​ <td style="​background:​ #A5A5FF; color:#​000000;">​ 7  </​td> ​ <td style="​background:​ #8383FF; color:#​000000;">​ 10  </​td> ​ <td style="​background:​ #7272FF; color:#​000000;">​ 11  </​td> ​ <td style="​background:​ #8F8FFF; color:#​000000;">​ 9  </​td> ​ <td style="​background:​ #C1C1FF; color:#​000000;">​ 5  </​td> ​ <td style="​background:​ #B2B2FF; color:#​000000;">​ 6  </​td> ​ <td style="​background:​ #B4B4FF; color:#​000000;">​ 6  </​td> ​ <td style="​background:​ #BFBFFF; color:#​000000;">​ 5  </​td> ​ <td style="​background:​ #CDCDFF; color:#​000000;">​ 4  </​td> ​ <td style="​background:​ #ACACFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 79  </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Nearby_attractions">​ gần đó hấp dẫn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg/​220px-Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg"​ width="​220"​ height="​157"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg/​330px-Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg/​440px-Crook_County%2C_WY%2C_USA_-_panoramio_%2817%29.jpg 2x" data-file-width="​3629"​ data-file-height="​2592"/>​ </​div></​div> ​ <p> Devils Tower, người đầu tiên công bố Di tích quốc gia Hoa Kỳ, là 9 dặm (14 km) tắt [19659133] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 335 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 318 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 [196591] ] −8,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 429 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 47,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 408 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 383 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6.1 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 409 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 383 người, 164 hộ gia đình và 102 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 440,2 người trên mỗi dặm vuông (170,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 207 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 237,9 mỗi dặm vuông (91,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 97,4% da trắng, 0,5% người Mỹ bản địa và 2,1% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 1,3% dân số.  </​p><​p>​ Có 164 hộ gia đình trong đó 32,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 47,0% là vợ chồng sống chung, 11,6% có chủ hộ là nữ không có chồng, 3,7% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 37,8% là những người không phải là gia đình. 32,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 39,8 tuổi. 26,9% cư dân dưới 18 tuổi; 6% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 25% là từ 25 đến 44; 29,7% là từ 45 đến 64; và 12,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 52,5% nam và 47,5% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 407 người, 173 hộ gia đình và 106 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 468,5 người trên mỗi dặm vuông (181,1 / km²). Có 211 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 242,3 mỗi dặm vuông (93,6 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 98,28% da trắng, 0,49% người Mỹ bản địa và 1,23% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,98% dân số.  </​p><​p>​ Có 173 hộ gia đình trong đó 32,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,2% là vợ chồng sống chung, 4,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 38,7% không có gia đình. 35,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 3,15.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 28,9% dưới 18 tuổi, 8,1% từ 18 đến 24, 26,7% từ 25 đến 44, 19,9% từ 45 đến 64 và 16,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 97,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 97,3 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 23.125 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 31.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 27,875 so với $ 15,455 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 12,582 đô la. Khoảng 11,9% gia đình và 15,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,9% những người dưới 18 tuổi và 16,4% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Giáo dục công cộng ở thị trấn Hulett được cung cấp bởi Trường học quận Crook # 1. Trường Hulett, một cơ sở K-12, phục vụ thị trấn. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1333 ​ Cached time: 20181212044720 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.528 seconds ​ Real time usage: 0.640 seconds ​ Preprocessor visited node count: 5645/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 82226/​2097152 bytes  Template argument size: 7552/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 21264/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.207/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.93 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 568.579 1 -total ​  ​50.07% 284.670 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​28.03% 159.355 1 Template:​Infobox ​  ​19.93% 113.335 1 Template:​Reflist ​  ​17.37% 98.775 8 Template:​Cite_web ​  ​13.49% 76.699 1 Template:​Weather_box ​  9.10% 51.741 1 Template:​Short_description ​  7.48% 42.557 4 Template:​Convert ​  6.13% 34.857 2 Template:​Coord ​  5.00% 28.409 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​140085-0!canonical and timestamp 20181212044719 and revision id 840858312 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Sử dụng hóa chất để vệ sinh sofa da 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Để đảm bảo an toàn cho <​strong><​a href="​http://​sofabella.vn/​sofa-nhap-khau/">​sofa da</​a></​strong>​ khi sử dụng hóa chất để làm sạch, người sử dụng cần lưu ý thử độ an toàn của da trước khi sử dụng hóa chất để tránh trường hợp sofa bị bay màu hoặc bị ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt sơn của ghế, người sử dụng cần theo các bước dưới đây: ​ Bước 1: Lấy một mẩu giẻ mềm màu trắng sạch, bạn thấm giẻ vào nước sạch sau đó tìm chỗ kín của sofa để thử, tốt nhất là thử đằng sau của bộ ghế. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​ve-sinh-sofa-da-1.jpg"><​img class="​alignnone size-full wp-image-3054"​ src="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​ve-sinh-sofa-da-1.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​458"​ /></​a></​p> ​ Bước 2: Bạn chà miếng giẻ trắng đã thấm nước nhẹ nhàng lên bề mặt của sofa và kiểm tra xem có sạch hay bị ảnh hưởng gì không, nếu thấy miếng giẻ trắng có phai màu sơn của ghế thì tốt nhất bạn không nên sử dụng nữa vì lớp sơn của một bộ <​strong><​a href="​http://​sofabella.vn/​tag/​sofa-da-dep/">​sofa da đẹp</​a></​strong>​ đó không tốt, có thể sử dụng hóa chất khi đó màu sẽ phai nhanh hơn. Nếu không thấy phai màu thì lớp sơn màu của bộ ghế đó tốt có thể sử dụng lọ hóa chất bạn mua, tuy nhiên để cho chắc chắn nhất bạn nên chuyển sang thử nghiệm trong bước 3 sau đây: ​ Lấy miếng giẻ trắng sạch, thấm một ít hóa chất sử dụng, sau đó lau nhẹ nhàng lên bề mặt da như đã nêu ở trên, kiểm tra ghẻ,nếu không thấy phai màu thì có thể an tâm khi sử dụng hóa chất làm sạch mà không sợ ảnh hưởng gì tới bộ ghế. ​ Tùy từng loại da mà bạn có thể sử dụng các hóa chất khác nhau dưới đây là những loại hóa chất cho bạn tham khảo: ​ Nước làm sạch Leather celeaner sử dụng cho mọi chất liệu da: Đây là chất làm sạch có độ PH ở mức độ trung bình, thông thường dùng cho các bộ ghế sofa da không quá bẩn, nếu quá bẩn hoặc có vết bẩn khó làm sạch thì khách hàng phải sử dụng nước làm sạch có nồng độ PH cao hơn.  <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​ve-sinh-sofa-da.jpg"><​img class="​alignnone size-full wp-image-3055"​ src="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​ve-sinh-sofa-da.jpg"​ alt=" width="​400"​ height="​533"​ /></​a></​p> ​ Nước làm sạch cho sofa bị dính bẩn két: Bạn có thể sử dụng loại Power cleaner đây là chất làm sạch có nồng độ PH cao hơn, sử dụng cho các bộ sofa da có độ bẩn tương đối tuy nhiên để tiết kiệm thì người sử dụng nên pha thêm nước với tỷ lệ 1/1 hoặc hơn thế tùy theo độ bẩn của sofa.  Nước tẩy dùng cho lộn: Bạn có thể sử dụng loại Cleaner đây là loại nước làm sạch chuyên dùng cho các loại da lộn, da thuộc tự nhiên. ​ Loại nước tẩy mạnh: Nói tới nước tẩy mạnh bạn cần để ý tới Ultra Rapid Leather đây là loại hóa chất sử dụng để xử lý những vết bẩn khó sạch, hóa chất này có nồng độ PH khá cao, có thể làm hại da tay của bạn vì thế chú ý khi sử dụng với <​strong><​a href="​http://​sofabella.vn/​mau-ghe-sofa-phong-khach-dep-sang-trong/">​sofa phòng khách</​a></​strong>​ bằng da thật. 
 +Sử dụng hóa chất để vệ sinh sofa da </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1292.txt · Last modified: 2018/12/18 09:47 (external edit)