User Tools

Site Tools


billy-montigny-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

billy-montigny-wikipedia [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Xã ở Hauts-de-France,​ Pháp </p>
 +<​p><​b>​ Billy-Montigny </b> là một xã thuộc vùng Pas-de-Calais ở vùng Hauts-de-France ở miền bắc nước Pháp.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một thị trấn công nghiệp cũ có đường than nằm cách phía đông trung tâm của ống kính chỉ 6,4 km về phía đông của đường N43 và D46. Than đá chỉ kéo dài hơn 100 năm, những hố cuối cùng đóng cửa vào những năm 1960.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Population">​ Dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​width:​15em;​border-spacing:​ 0;​float:​left;​clear:​left;​margin:​0.5em 1em 0.5em 0;"><​tbody><​tr><​th class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​padding:​0.25em;​font-size:​110%">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​width:​3em">​ Năm </​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px 2px;​text-align:​right"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​text-align:​right"><​abbr title="​Percent change">​ ±% </​abbr></​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1962 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 9,510 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ - </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1968 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 10,077 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 6,0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1975 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,834 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −12,3% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1982 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 7,682 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −13,0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 1990 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 8,126 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 5,8% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1999 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,396 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 3,3% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2005 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,449 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 0,6% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2006 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,018 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −5,1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2007 [19659013] 7,964 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −0,7% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 2009 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 8,104 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 1,8% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2012 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,284 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 2,2% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2015 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 8,183 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −1,2 % </​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lịch sử của khu vực này vẫn bị đánh dấu bởi thảm họa mỏ Courrières dẫn đến 1.099 thương vong vào ngày 10 tháng 3 năm 1906 trong khu vực của các xã Billy- Montigny, Méricourt và Sallaumines.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Personalities">​ Tính cách </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Georges Lech và Bernard Lech, cầu thủ bóng đá.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​International_relations">​ Quan hệ quốc tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Xã được kết đôi với:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181129073658
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.172 seconds
 +Real time usage: 1.436 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5041/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 134606/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24139/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 9/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 150/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.696/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.49 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1143.247 ​     1 -total
 + ​72.58% ​ 829.712 ​     1 Template:​Infobox_French_commune
 + ​70.77% ​ 809.050 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​59.44% ​ 679.505 ​     1 Template:​Infobox
 + ​12.97% ​ 148.295 ​     2 Template:​Fr_icon
 + ​12.79% ​ 146.184 ​     1 Template:​Link_language
 +  5.27%   ​60.300 ​     1 Template:​Short_description
 +  4.90%   ​56.007 ​     1 Template:​Commons_category
 +  3.22%   ​36.864 ​     8 Template:​Both
 +  3.11%   ​35.587 ​     2 Template:​Location_map
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​404257-0!canonical and timestamp 20181129073657 and revision id 870534412
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
billy-montigny-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)