User Tools

Site Tools


bop-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bop-wikipedia [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​bodyContent">​
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </p>
 +Chuyển đến điều hướng
 +Chuyển đến tìm kiếm
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ BOP </​b></​i>​ hoặc <​i><​b>​ bop </​b></​i>​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ BOP </b> hoặc <b> Bop </b> có thể là:
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Animals_and_plants">​ Động vật và thực vật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span id="​Arts.2C_entertainment.2C_and_media"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Arts,​_entertainment,​_and_media">​ Nghệ thuật, giải trí và truyền thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Music">​ Âm nhạc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Bop, dạng rút gọn của Bebop, một nhạc jazz hiện đại đầu tiên được phát triển vào những năm 1940 </li>
 +<li> Hard Bop, một phong cách nhạc jazz là phần mở rộng của nhạc bebop (hoặc &​quot;​bop&​quot;​) </li>
 +<li> &​quot;​Bop&​quot;​ (bài hát), một đĩa đơn của Dan Seals, phát hành năm 1986 </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Periodicals">​ Các tạp chí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Other_arts.2C_entertainment.2C_and_media"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_arts,​_entertainment,​_and_media">​ Nghệ thuật, giải trí và truyền thông khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economics">​ Kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_law">​ Chính phủ và pháp luật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Science_and_technology">​ Khoa học và công nghệ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Cân bằng nhà máy, các thành phần hỗ trợ và hệ thống phụ trợ của nhà máy điện </li>
 +<li> Quy trình oxy cơ bản, phương pháp chế tạo thép </li>
 +<li> Thực hành hoạt động tốt nhất (được sử dụng bởi Thames Water để mô tả hoạt động của nước và nước thải các nhà máy xử lý ở Anh) </li>
 +<li> Hoạt động BIOS (bop), được sử dụng như danh từ và động từ, một kỹ thuật chuyển đổi từ chế độ x86 ảo 16 bit sang chế độ bảo vệ 32 bit được sử dụng bởi NTDOS của Microsoft </li>
 +<li> được sử dụng bởi các nha sĩ để biểu hiện nướu (nướu) chảy máu khi kích thích cơ học bằng một đầu dò </li>
 +<li> Thổi xả, một van lớn được sử dụng trong khoan dầu hoặc khí tự nhiên </li>
 +<li> Tiềm năng đặt hàng trái phiếu, một dạng tiềm năng tương tác được sử dụng, ví dụ, mô phỏng động học phân tử </li>
 +<li> Thuốc thử BOP, Benzotriazole-1-yl-oxy-tris- (dimethylamino) -phosphonium hexafluorophosphate </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Các công dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181116085811
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1323/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 5399/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1041/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 942 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 106.648 ​     1 -total
 + ​64.24% ​  ​68.511 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​45.45% ​  ​48.471 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​32.56% ​  ​34.723 ​     1 Template:​Wiktionary
 + ​28.86% ​  ​30.782 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​24.47% ​  ​26.099 ​     1 Template:​Side_box
 + ​22.83% ​  ​24.348 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​11.81% ​  ​12.594 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​11.72% ​  ​12.495 ​     1 Template:​Main_other
 +  7.35%    7.839     10 Template:​Disambiguation/​cat
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​408313-0!canonical and timestamp 20181116085811 and revision id 868612388
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
bop-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)